Wettelijk vereiste gegevens

Stichting Christelijke Hulp in Kenia

Gegevens bijgewerkt op 31 december 2013 

 

Fiscaal nummer:                    818080498

Kamer van Koophandel nr.:    22064487

Postadres:                            Wielingen 13

                                           4341 LM Arnemuiden

Telefoon secretariaat:           +31 630 822 514

Emailadres:                         

Bankrekening:                      NL70 RABO 0133 5627 51

                                           van Stichting Christelijke Hulp in Kenia,

                                           Middelburg

 

Bestuurders

De heer E. van den Ham (predikant)             Voorzitter

Mevrouw J. L. Peene-Janse (ondernemer)      Secretaris

De heer C. R. van de Gruiter (ondernemer)   Penningmeester

 

Tussen de leden van het bestuur bestaan geen banden van bloed- of aanverwantschap

 

Doelstelling

Gehoor gevend aan Gods opdracht om tot zegen te zijn van onze naaste, heeft de Stichting als doel vanuit een Christelijke visie geestelijke, materiële en praktische hulp te verlenen aan kerken, christelijke organisaties en personen in Kenia.

Incidenteel kan ook hulp buiten Kenia worden verleend, zulks ter beoordeling van het bestuur.

 

Beleidsplan

I. Werkzaamheden

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

1. het opzetten van projecten tot leniging van nood van geestelijke, materiële- en immateriële aard

2. het verlenen van financiële ondersteuning aan bestaande projecten van kerken en christelijke organisaties ter plaatse

3. armoedebestrijding

4. het beschikbaar stellen van studiebeurzen

5. praktische ondersteuning aan projecten door vrijwilligers

6. andere activiteiten die de doelstelling van de Stichting kunnen realiseren

 

II. Fondsenwerving

Het vermogen van de Stichting bestaat onder meer uit:

a. het stichtingskapitaal

b. na de oprichting van de Stichtib.ng verworven erfstellingen, legaten en schenkingen

b. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen

 

De inkomsten van de Stichting bestaan onder meer uit:

a. bijdragen van personen, ondernemingen, kerken en andere organisaties

b. de vruchten van het vermogen van de Stichting

c. al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen

 

III. Fondsenbeheer

De ontvangen gelden worden op de bankrekeningen van de Stichting gestort, waarbij een zo hoog mogelijke rente wordt gerealiseerd.

Na goedkeuring door het bestuur worden gelden ter beschikking gesteld van projecten die voldoen aan de doelstellingen van de Stichting.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden.

Aan de voorzitter zijn door het bestuur werkzaamheden op het gebied van projectbegeleiding opgedragen.

Hiervoor is een regeling met zijn werkgever getroffen.

 

Financiele Verantwoording

Stichting Christelijke Hulp in Kenia MIDDELBURG

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012

ACTIVA

Vlottende activa

31 december 2012

31 december 2011

 

 

Vorderingen

447

116

Liquide middelen

40.126

48.075

 

40.573

48.191

PASSIVA

 

 

Eigen vermogen

 

 

Overige reserves

25.973

32.291

Langlopende schulden

 

6.000

Kortlopende schulden

14.600

9.900

 

40.573

48.191

 

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

 

 2012

 

 2011

 

Giften

138.163

 

128.078

 

Uitgaven

143.453

 

92.765

 

 

 

-5.290

 

35.313

Kosten

 

 

 

 

Overige kosten

 

1.209

 

1.671

Resultaat

 

-6.499

 

33.642

Financiële baten en lasten

 

181

 

-146

 

 

-

 

_

Overschot c.q. tekort

 

-6.318

 

33.496

 

Samenstellingsverklaring afgegeven                                       

Stichting Christelijke Hulp in Kenia MIDDELBURG

 

Op uw verzoek zal de beschikbare jaarrekening zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.